Wat wij doen

5plus1 helpt bij het kraken van actuele maatschappelijke vraagstukken. Denk aan vraagstukken als ‘verduurzaming woningen en woongedrag’ en ‘verdere verbetering afvalscheiding’, gezond wonen, klimaatbeleid en inwonersparticipatie. Dit doen wij op 3 manieren:

beleidsondersteuning

Naast dat 5plus1 veel kennis en ervaring heeft met wat de mens beweegt, hebben wij ook veel ervaring met    beleidsprocessen en de wijze waarop overheden werken. De kennis en ervaring van deze twee werelden maakt ons een goede adviseur voor zowel overheden als maatschappelijke initiatieven / bewonersgroepen. Vaak treden wij in projecten op als een soort tussenpersoon, tussen de zaken die inwoners bezighouden (waarbij emotie en korte termijn denken toch vaak de boventoon voeren) en de meer procedurele en rationele wereld waarin overheden opereren.
Vanuit deze positie ondersteunen wij overheden bij het opstellen van (meer) burgergeschikt beleid,  dat meer/ wél uitgaat van wat doelgroepen bezighoudt en beweegt. Concreet helpen wij met:

Wat heeft u in de afgelopen beleidsperiode bereikt?
Hoe effectief was de strategie en de daarbij ingezette middelen? En vooral ook: welke beweging is ontstaan? En hoe zijn partijen in de samenleving betrokken bij de uitvoering van het beleid en tot welke resultaten heeft dit geleid? Deze inzichten leveren waardevolle bouwstenen op voor het nieuwe beleid: welke projecten/ ontwikkelingen moeten worden doorgezet of juist gestopt en welke nieuwe moeten worden opgestart?

Wij schrijven voor u het beleidsplan, waarbij wij de doelgroep betrekken door met hen in gesprek te gaan en inzicht te krijgen in wat er speelt en hoe je hen verleid mede eigenaar te worden en tot actie over te gaan.

Kansen die zich voordoen meteen oppakken

Als je het gesprek aangaat met inwoners en maatschappelijke initiatieven dan kun je niet van hen verwachten dat zij moeten wachten tot het beleid af is. Als er kansen zijn, dan is het verstandig deze meteen op te pakken. Wij weten hoe.

Het interne en bestuurlijke traject dat gelopen moet worden bij het opstellen van nieuw beleid.
Wij denken mee over de strategie hoe je andere beleidsdomeinen en afdelingen en ook het bestuur meekrijgt. Ook helpen wij bij het meer burgergeschikt maken van de organisatie en het trainen van medewerkers.

Beleidsexperimenten

Bedenken en uitvoeren van nieuwe manieren om het beleid in de uitvoering beter af te stemmen op de samenleving en nieuwe vormen om inwoners mee te laten denken bij het opstellen van het beleid en / of een rol te geven in de uitvoering van het beleid.

Gedragsbeïnvloeding

Doelgroepanalyse

We onderzoeken wie uw doelgroep is en wat ze bezighoudt.  We kijken wat hun passies zijn en waarover zij zich zorgen maken.  Wij gaan na met wie ze contact hebben, wie ze vertrouwen en daarmee via welke afzenders/ kanalen u het beste met ze kunt communiceren. Ook gaan we een indringend gesprek met ze aan. Hierdoor kennen we de kansen en belemmeringen en spreken we hun taal. Een belangrijke basis voor uw strategie.

Daarbij richten wij ons niet alleen op de ‘usual suspects’; de al actieve inwoners, die zich ook zonder verder zetje al wel voor hun wijk inzetten of al enthousiast zijn over een onderwerp als duurzaamheid. Zoals een wijkraad of een energiecoöperatie. Geweldig natuurlijk dat dergelijke al enthousiaste bewoners er zijn, maar helaas behoren ze tot een kleine groep koplopers. Die vaak heel anders in elkaar steken c.q. een heel andere taal spreken dat de grote groep ‘middenmoters’. Daarom zoeken we nadrukkelijk ook contact met de meer unusual suspects. Zoals een kaartclub, moskee of bewonersgroep die een app inzake buurtpreventie beheert.

Begeleiden en aanjagen van inwonersinitiatieven

Steeds vaker treden bewoners naar voren die graag mede-eigenaar willen worden van hun eigen leven en leefomgeving. Dat leidt tot krachtige ontwikkelingen als de opkomst van wijkbedrijven, en bewoners die een beroep doen op het uit Engeland overgewaaide fenomeen ‘Right to Challenge’. Als bewoners zaken zelf oppakken heeft dat vele voordelen: zo vormen ze een voor andere bewoners meer aansprekende afzender, ontwikkelen bewoners vaardigheden die nodig zijn om hun eigen leven en leefomgeving vorm te geven en versterkt het de saamhorigheid. Vaak worden wij gevraagd bevlogen bewoners te zoeken die de rest van hun wijk ‘aan’ willen zetten. Als aanjaagbureau helpen wij die bewoners vervolgens als een soort coach met het opzetten van de eerste acties.

Ontwikkelen verleidingstrategieën + screening huidige strategie

5plus1 weet wat de mens écht beweegt. Wij kennen de nieuwste inzichten uit de neuro- en marketingpsychologie. En zetten die in als bouwstenen voor het ontwikkelen van een effectieve verleidingsstrategie. Hierbij onderzoeken we eerst hoe het gevraagde gedrag bij de doelgroep ‘valt’. Wat ze ervan aanspreekt, en wat niet. Wij noemen dat de ‘gaspedalen’ en de ‘handremmen’. Op basis hiervan formuleren we de meest krachtige beleidsmaatregel of propositie (voor een product of dienst). En gaan we na hoe we de boodschap doordringingskracht kunnen geven. Zodat deze opvalt, tussen de vele honderden verzoeken om aandacht waaraan de doelgroep tegenwoordig dagelijks bloot staat. Graag begeleiden we de nieuwe strategie bij de eerste uitvoering .. zodat we samen met u zien waar de strategie mogelijk nog bijstelling behoeft.

Naast het ontwikkelen van een geheel nieuwe strategie, screenen we ook al bestaande strategieën. Een soort ‘strategie-APK’ dus. We gaan dan na of er aannames over wat het gedrag van de doelgroep bepaalt in de strategie zitten die niet, of niet helemaal kloppen. En deze vervangen we dan door aannames die wél/ beter kloppen. Een simpele ingreep die weinig tijd hoeft te kosten, maar die de effectiviteit van uw huidige strategie sterk kan verbeteren!

Lezingen/ workshops/ training

Natuurlijk kunt u ons vragen mee te denken en bijv. een nieuwe verleidingsstrategie te ontwikkelen. Maar we zijn er ook van overtuigd dat u zelf uw doelgroep al best goed kent. En dat u met wat hulp in wat het gedrag van uw doelgroep écht stuurt al snel kunt leren zelf ook veel effectievere strategieën te ontwikkelen. Daarom geven we vaak lezingen/ workshops/ trainingen. Zodat u en uw medewerkers zelf de kneepjes van de Hogere Verleidingskunde leren .. Uitgangspunt hierbij is dat de aangereikte stof ‘leuk en leerzaam’ is. Dat doen we o.a. door het houden van kwisjes en oefeningen en het laten zien van verborgen camerafilmpjes.

marketing

Advies over strategie

5plus1 werkt voor zowel overheden als bedrijven. Maar dan wel bedrijven die maatschappelijk relevante producten of diensten leveren.
Wij helpen onze klanten met advies over hun marketingstrategie. Bij het optimaliseren van bestaande strategieën, of bij de ontwikkeling van nieuwe strategieën.
Onze inzichten in wat mensen écht drijft vormt de basis voor ons advies over de – verschillende elementen van de – marketingmix.  Welke functies van het product of de beleidsmaatregel spreken de doelgroep aan, welke boodschap raakt hun emotie/ reptielenbrein? Welke afzender kan het beste worden ingezet en aan welk bij de doelgroep al bestaande associatie kan het product of de beleidsmaatregel het beste worden gekoppeld?

Screenen markt naar – onverwachte – doelgroepen en hun échte drijfveren

Vaak werken overheden of bedrijven vanuit al vaststaande ideeën over wie de doelgroep is. Nogal eens wordt er daarbij vanuit gegaan dat de doelgroep homogeen is. Onze ervaring is dat segmenten die verschillen op vooral inkomensniveau en levensfase, duidelijk te onderscheiden segmenten opleveren. Ook wordt er o.i. vaak te beperkt gedacht: bijv. alleen aan degenen die nu al klant zijn. Natuurlijk hebben degenen die nu geen klant zijn of het gewenste gedrag nog niet vertonen daarvoor hun redenen. Maar door daar in te duiken en daar wat aan te doen, kunnen – zo is onze ervaring – niet-klanten vrij makkelijk worden omgeturnd in klanten.

APK marketingstrategie

De zojuist genoemde vormen van ondersteuning zijn wat meer omvattend. Een beperktere vorm van ondersteuning is het uitvoeren van een ‘strategie-APK’. Hierbij bestuderen we de huidige strategie kort maar intensief en geven we aan waar de belangrijkste verbeterpunten zitten.

Kennisoverdracht/ training

Vaak zijn uw eigen marketingmedewerkers geholpen met een lezing, workshop of training. Daarmee krijgen ze in korte tijd veel waardevolle inzichten aangereikt, zoals een overzicht van factoren die voor de doelgroep als gaspedaal of als handrem werken. En kunnen ze bepaalde vaardigheden snel aanleren. Zoals het denken in termen van en werken met instrumenten als de klantreis of persona’s. Uitgangspunt hierbij is dat de aangereikte stof ‘leuk en leerzaam’ is. Dat doen we o.a. door het houden van kwisjes en oefeningen en het laten zien van verborgen camerafilmpjes.